Om BPA


Regjeringen har vedtatt endringer i ordningen for brukerstyrt personlig assisanse (BPA) gjennom ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven.
Dette betyr at personer yngre enn 67 år med langvarig og stort behov for personlig assisanse etter helse-og omsorgstjenesteloven, får en rett til å få tjenester organisert som BPA.
Tjenester som omfattes av rettigheten er praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt fuksjonsevne.

Rettigheten omfatter i utgangspunktet ikke tjenester som krever at det er mer enn en tjensteyter til stede, eller nattjenester, men det er gjort unntak for brukere med kontinuerlig behov for dette.
Brujere som har et tjenestebehov mellom 25 og 32 timer vil ha krav på å få tjenestene organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økte kostnader.

For brukere som har et tjenestebehov på mer enn 32 timer pr. uke gjelder det ikke noen slik begrensing.
Det er videre stilt krav om en viss kontinuitet i behovet for tjenester, idet behovet må vare ut over 2 år dersom kommunen avslår søknad om BPA, vil dette kunne påklages til Fylkesmannen etter pasient- og brukerrettighetsloven §7-2.

501501_716567424e04bcu2v11b5e

Ole Reidar Hansen har vært i møte med Anniken Midtvik Thorstensen 10.desember 2014 her er det ho svarte på under møte.

Intervju med Anniken Midtvik Thorstensen

Hvordan blir den nye ordningen med assistent i Larvik Kommune?

Spørsmål 1:
1.januar 2015 blir brukerstyrt personlig assistent en retthet. Hva gjør omsorgstjenesten i Larvik Kommune med det?
Svar:
Det vil bli avholdt kurs. Lære opp de ansatte. Informere om hvilken endringer dette vil medføre. Fra 1.januar vil endringen tre i kraft i kommunen. Tjenestekontoret vil ta søknader om BPA og følge opp dette.

Spørsmål 2:
Hva skjer med Uloba i Larvik Kommune?
Svar:
Ingen tjenestemottakere har ordninger organisert gjennom Uloba i kommunen enda. Det er kommunen selv som tar dette foreløpig.

Spørsmål 3:
Kan brukerne velge mellom Uloba og kommunal assistent?
Svar:
Det er nå kun kommunen som organiserer ordningen med BPA. Men andre arbeidsgivere vil også utredes i forhold til tjenestekonsesjoner i løpet av 2015.

Spørsmål 4:
Kan brukerne spare timer sammen med assistent og dra på helgetur?
Svar:
Generelt sett ja, også i Larvik Kommune. Einar Holand forteller at de er opptatt av at det opprettes et system for dette. Sparingen må planlegges, f.eks hvis du er tildelt 32 timer, kan 25-30 timer går til fast arbeidstid og resten spares til f.eks turer. Arbeidsleder for ordningen må samarbeide med assistentene for å få til en god løsning. Det er mye ansvar tillegt arbeidsleder for å følge gjeldend lovverk. Da tenker vi på f.eks Arbeidsmiljøloven, og sørge for et godt arbeidsmiljø. BPA gir mye fleksibilitet men, også mye forpliktelser.

Spørsmål 5:
Hvis jeg velger å bruke personlig assistent, hvilken hjelp får jeg da fra kommunen/boligtjenesten?
Svar:
Kombinasjon av tjenester kan iverksettes dersom dette er hensikstmessig. Det er ganske vanlig i Norge at det er en kombinasjon, og det er så mange rene BPA`er i Norge.
Kombinasjon kan tenkes med natt-tjeneste og morgen/kveldsrutiner fra ambulerende tjeneste og resten fra BPA. Hvis du er tildelt 40 timer kan f.eks 25 timer være BPA og resten fra Boligtjenesten.

Spørsmål 6:
Hvordan har andre kommuner gjort det?
Svar:
Det er ikke spesifisert i regelverket hvor mange timer du kan få av hver type tjeneste, men de fleste ser at det kan være hensiktsmessig at det blir nærmere spesifisert.

Spørsmål 7:
Skal dere ha infomøte om den nye ordningen med BPA
Svar:
Det er ikke planlagt noe enda, men det var et godt innspill. Det vil jeg ta med videre.