Dysleksi


 

Dysleksi rammer mange. Dysleksi Norge er en organisasjon i Norge, som hjelper dem som sliter med lese og skrivevansker. Dersom du er i skolen har du rett på gratis hjelp og oppfølging.

Noen som har dysleksi har problemer med å skrive of lese alt ettersom hvilken grad av diagnosen man har.

I 1887 oppsto utrykket dysleksi ved oftalmolog fra Strutgart i Tyskland, som het Rudolf Berlin Han brukte utrykket for en gutt som hadde alvorlige lese og skrivevansker.

Nevrologen Samuel T. Orton møtte en gutt i 1925 som ikke kunne lese og skrive.

Hva er dysleksi?

Dysleksi er ordblindhet- lese og skrivevansker, det brukes om  uvanlig store lese og skrivevansker. Dysleksi er den vestlige verdens mest vanlige handikap. I Norge regner man med at flere hundre tusen mennesker i større eller mindre grad er rammet.

5- 10 prosent av befolkningen har alvorlige dyslektiske forstyrrelser. Det betyr at det er dyslektiske elever i alle skoleklasser. Det er en vanlig oppfattning at flere gutter enn jenter har dysleksi.  Ikke alle rådene som blir gitt fungerer for alle dyslektikere. Dyslektikere kan ha andre vansker enn dysleksi som kan forsterke hverandre. En dyslektiker kan ha vansker med å konsentrere seg lenge.

Rettigheter som dyslektisk i skolen

Elever som er dyslektiske har rett til å få spesialundervisning, dersom det ikke er nok med tilpassning av vanlig undervisning kan spesialundervisning være aktuelt, Elever som ikke har eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på spesialundervisning

PPT avgjør gjennom en sakkyndig vurdering om en elev har denne retten. PPT vurderer hver elev individuelt knyttet opp mot det undervisningstilbudet eleven gis på sin skole. Altså utbyttet eleven får.

Hjelpemiddeler

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektivt for dyslektikere

Hjelpemiddelsentralen  har ansvar for å fremskaffe hjelpemidler, mens skolen ansvaret for pedagogiske læremidler.

Dyslektikere har lånerett hos Lyd- og blindeskriftsbiblioteket

Et alternativ til lydbøker er en talesyntese som kan lese opp all skrevet tekst. Da kan man skanne inn lærebøker for så å få dem opplest

 

Kilder: Wikipedia, Ung.no   Google

Belinda